Brand & ontruiming

Brandmeld- en ontruimingssystemen zijn niet alleen noodzakelijk voor de veiligheid van u en uw collega's, ze zijn ook een voorwaarde voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning.

Voor het detecteren van rook en vuur zijn diverse systemen verkrijgbaar. Een overzicht van de mogelijkheden:
 

 • Rookmeldsystemen
 • Blusaansturingen
 • Beheersystemen
 • Conventionele brandmeldsystemen
 • Ontruimingsalarminstallaties
 • Brand-, gas- en vonkdetectiesystemen
 • Lineaire temperatuurbewaking (tunnels en parkeergarages)
 • Draadloze brandbeveiliging

 

             

Best Safety Systems is een erkend Branddetectiebedrijf. Dat betekent dat wij gecertificeerd zijn om de installatie van uw brandmeldinstallatie van begin tot eind te doen: ontwerp, installatie en onderhoud. Installatie door een erkend Branddetectiebedrijf is vaak een eis van verzekering of gemeente. U weet dan zeker dat uw installatie aan alle voorschriften voldoet en vakkundig wordt onderhouden. U kunt bij ons ook terecht voor een cursus tot beheerder.

Vraag ons gerust om meer informatie. Wij helpen u uit de brand!

 

                             CCV-Certificatieschema BMI - M2 Beveiliging

                             

Wij zijn erkend volgend de CCV schema's zoals hier boven vermeld. Deze kwalitieitsschema's geven een onderbouwd vertrouwen voor de door onze geleverde / onderhouden installaties. Wij streven er naar om alle systemen onder certifciatie te verzorgen.


 

Technische verificatie brandmeldingen.

Technische verificatie brandmeldingen.

Direct doormelden van brandmeldingen door een PAC (particulier alarm centrale) is alleen toegestaan als deze is geverifieerd, een PAC handelt hierin conform Het VEBON-NOVB Protocol.

Technische verificatie op melderniveau is ook voor brandmeldsystemen nu mogelijk.

Dit zorgt er voor dat de schade bij een daadwerkelijke brandmelding door tijdige inzet van brandweer beperkt kan blijven.

Nu is de situatie vaak zo dat bij een brandmelding (vaak via een inbraak paneel) deze melding wordt door gegeven aan een alarmopvolger die ter plaatse moet gaan om te kijken of het een daadwerkelijk brand betreft, bij persoonlijke verificatie wordt de brandweer ingelicht en kan de bestrijding beginnen. Vaak lijdt dit tot (gecontroleerd) uitbranden van het object, beperking van schade is vaak niet meer mogelijk. Bij vroegtijdige inzet brandweer kan het zijn dat de schade beperkter blijft. Een eind gebruiker is zich hier vaak niet van bewust en heeft hierdoor een vals gevoel van veiligheid aangaande zijn brandmeldinstallatie.

Onder bepaalde voorwaarden is een doormelding van brandmeldingen van uit een BMI met melder verificatie (technische verificatie) mogelijk. Elke melding vanuit de BMC wordt 1 op 1 naar de PAC gecommuniceerd op melderniveau. Meldingen van 2 verschillende melders of meer mogen onder voorwaarden VEBON-NOVB protocol als een geverifieerde meldingen worden opgepakt en direct doorgezet naar de BRANDWEER.

Voorwaarden VEBON Protocol:

• Melding komt van een CCV gecertificeerde brandmeldinstallatie.

• Doormelding (Type 1) DM1.

• Doormelding conform NEN-EN54-21.

Wij hebben hiervoor een oplossing.

Neem voor aanvullende informatie vrijblijvend contact op

Geheel Vrijblijvende Brand beveiligingsscan

 

Brand Beveiligingsscan


Is / Zijn uw pand(en) voldoende beveiligd om een vroegtijdige brand te detecteren?

 

Sinds november 2008 is het nieuwe gebruiksbesluit, om te komen tot een eenduidige landelijke regelgeving op het gebied van brand meld ontruimingsinstallaties, van kracht.

 

 Juridisch gezien bent u als gebruiker zelf verantwoordelijk voor een goede brandveiligheid, dan wel de veiligheid van de personen (en dieren). Het is moeilijk om die verantwoordelijkheid goed uit te kunnen voeren, want de regelgeving over brandveiligheid is omvangrijk en vaak moeilijk te doorgronden. Naast deze regelgeving kan de gemeente (of diens gemachtigde de brandweer) via vergunningsvoorwaarden aanvullende eisen stellen. Soms wordt u geholpen door diezelfde gemeente (of diens gemachtigde de brandweer) maar formeel heeft de gemeente slechts een toetsende en handhavende rol.

 

Wij reiken u de helpende hand door een geheel vrijblijvende brand beveiligingsscan bij u uit te voeren. Hiermee kunnen wij u voorzien van praktische informatie waarmee u de brandveiligheidssituatie kunt afzetten in relatie tot het gebruiksbesluit en de eventueel via de vergunningsvoorwaarden aanvullend gestelde eisen.

 

Samen met u maken wij een overzicht van de maatregelen die nodig dan wel gewenst zijn. Hierbij zullen wij de redelijkheid en billijkheid zeker in het oog houden.

 

Voor verdere informatie en inlichtingen kunt u contact met mij, of mijn collega Paul Somer, opnemen.

 

Aanvullende info vind u via onderstaande link:

 

http://www.vrominspectie.nl/Images/Handreiking%20Brandveiligheid%20oude%20hotels_tcm293-257778.pdf

 

Met vriendelijke groet,
Best Safety Systems BV

Arjo Coppelmans
 

Vul het contact formulier op deze site in.
 


 

Opgeleid persoon / Beheerder

Uitbesteding taken Opgeleid persoon / Beheerder

 

U heeft een brandmeldinstallatie en u weet dat een Opgeleid Persoon / Beheerder maandelijks de brandmeldinstallatie moet controleren. Maar gebeurt dat ook? Wordt het logboek bijgehouden? Wordt de doormelding naar de meldkamer van de PAC of RAC gecontroleerd? Worden de rondes gelopen?

 

U heeft al genoeg andere zaken te doen, en hierdoor heeft u nagenoeg geen tijd om ook nog eens de verplichte, maandelijks terugkerende, controles uit te voeren.

 

Toch is het van belang voor de brandveiligheid en niet in het minste geval voor het certificaat! Het certificaat heeft u namelijk nodig om het pand tegen brand te kunnen verzekeren. En als tijdens het jaarlijks onderhoud van de Deskundig Persoon, in dienst van een onderhoudsbedrijf, blijkt dat de maandelijkse controles niet zijn uitgevoerd, mag het certificaat niet verlengd worden.

 

Maar waarom al die zorgen op u nemen? Best Safety Systems BV neemt graag die taken van u over. Op deze manier heeft u er geen omkijken meer naar. Best Safety Systems BV komt elke maand bij u langs om de controles uit te voeren, het logboek in te vullen en u krijgt hierna een rapportage op uw email adres, waarrmee u volledig op de hoogte wordt gehouden.

 

Om u een inzicht te geven welke controles verplicht zijn, welke wij voor u kunnen uitvoeren, vindt u hieronder een overzicht.

 

De maandelijkse controle omvat de volgende werkzaamheden:

 • Een visuele controle van de brandmeldcentrale, het eventuele brandweerpaneel en de eventuele nevenpanelen (mits aanwezig, een visuele controle en lampentest)
 • Een goede werking van de optische en akoestische indicatoren (Led’s/zoemer) moet worden gecontroleerd
 • De doormeldfunctie voor brandmeldingen moet worden gecontroleerd door een brandmelder in alarm te brengen
 • De correcte ontvangst van de brandmelding moet worden geverifieerd bij de PAC/RAC
 • De doormeldfunctie voor storingsmeldingen moet worden gecontroleerd door bijvoorbeeld de primaire energievoorziening te onderbreken
 • De correcte ontvangst van de storingsmelding moet worden geverifieerd bij de PAC/RAC

 

De controles per 4 en 8 maanden bestaan uit:
Dezelfde controles als de maandelijkse controles aangevuld met:

 • Een visuele controle of alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren.
 • Een visuele controle of de handbrandmelders goed bereikbaar zijn
 • Een visuele controle of brandmelders zich niet dichter dan 30 cm in de buurt van inventarisgoederen bevinden
 • Een controle of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan.
 • Een controle of het alarmorganisatieplan nog voldoet
 • Een controle of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema's e.d. nog voldoen aan de werkelijke situatie
 • Een controle van de meldfunctie van alle meldergroepen

 

Voor verdere informatie en inlichtingen kunt u contact met ons opnemen door het contact formulier in te vullen.

Wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen aangaande het beheer

 

Nederlandse Norm: NEN2654

 

De NEN2654 beschrijft de eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties. Deze norm is bedoeld te worden toegepast op overeenkomstig NEN2535 uitgevoerde autonome brandmeldinstallaties, aangebracht in gebouwen zoals kantoren, onderwijsgebouwen, verzorgingstehuizen, bejaardencentra, hotels, ziekenhuizen en industriële objecten.

De volgende algemene eisen worden gesteld aan het beheer en het onderhoud van brandmeldinstallaties:

Brandmeldinstallaties die in gebruik zijn, moeten in betrouwbare (nominale) staat worden gehouden. Hiertoe is ten minste het volgende noodzakelijk:
• Een goed beheer door de gebruiker
• Periodieke controle en preventief onderhoud door een Opgeleid Persoon/Beheerder.

 

Opgeleid Persoon/Beheerder (OP)

 

De gebruiker moet de OP taken laten uitvoeren door iemand die geschoold is om te fungeren als Opgeleid Persoon/Beheerder

De Opgeleid Persoon/Beheerder is verantwoordelijk voor:
• het beheer
• periodieke controles
• preventief onderhoud
• correctief onderhoud

 

Logboek

 

Alle gebeurtenissen, samenhangend met het functioneren van de brandmeldinstallatie, moeten door de OP in het logboek worden vermeld. Het bijhouden van een logboek is nodig voor het verkrijgen van een doorlopende documentatie betreffende de werkelijke staat en de bedrijfstoestanden van een brandmeldinstallatie.

 

Aansprakelijkheid

 

Indien er een onderzoek wordt ingesteld in geval van een calamiteit, kunnen de logboeken worden opgevraagd en ingezien door de brandweer of verzekeringsmaatschappijen (eisende partijen) om te kijken of alle verplichte controles zijn uitgevoerd en of er sprake is van nalatigheid. Indien de controles niet zijn uitgevoerd, is de gebruiker/eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.